Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
the-lapis-lazuli
15:09
3802 6ceb
Reposted fromstrangeee strangeee viacholera cholera
15:04
the-lapis-lazuli
21:52
2659 fe2a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaiblameyou iblameyou
the-lapis-lazuli
21:32
Prague
Reposted fromlifeless lifeless viafajnychnielubie fajnychnielubie
21:30
0737 4760 500

lt-rik:

A soldier of East german grenztruppen lights a cigarette at the fall of Berlin wall, 1989-1990.

Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
the-lapis-lazuli
21:28
Nic się nie stało. Chwała Bogu, że nic się nie stało. To nieprawda. Coś się jednak stało. Ona szła ku mnie z miliona przypadków omijając miliony alternatyw i ja szedłem ku niej podobnym sposobem. Wiele gwiazd zapaliło się i zgasło w tym samym czasie, kiedy szliśmy sobie naprzeciw. Wiele małych wszechświatów urodziło się i skonało (...). Ładne mi "nic się nie stało".
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viaiblameyou iblameyou
21:26
9098 b58c 500

huariqueje:

Picasso’s Atelier  at 7 Rue des Grands-Augustin , Paris -  Alexander Lieberman 1954

American 1912-1999

Photography

Reposted fromLittleJack LittleJack viacholera cholera
21:24
8488 8bbb

connieportershiplog:

smalltowndevotee:

The Cat From Outer Space (1978)

Mama

the-lapis-lazuli
21:23
6951 93bb 500
Reposted fromsosna sosna viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
21:23
the-lapis-lazuli
21:19
0186 bfd8 500
creepy as fuck
Reposted fromzelbekon zelbekon viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
the-lapis-lazuli
21:16
7812 f21a 500
Reposted fromznikajac znikajac viaiblameyou iblameyou
the-lapis-lazuli
21:12
4428 556c
Reposted fromkarahippie karahippie viacholera cholera
the-lapis-lazuli
14:16

Closer (2004)
the-lapis-lazuli
14:13
14:12
8199 6c6d 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaolalaa olalaa
the-lapis-lazuli
14:12
9832 a508
Reposted fromrol rol viafajnychnielubie fajnychnielubie
the-lapis-lazuli
14:11
6326 3ff0 500
Reposted fromhermina hermina viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
the-lapis-lazuli
14:03
Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Reposted frompouler pouler viakatieeee katieeee
the-lapis-lazuli
08:21
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl