Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
the-lapis-lazuli
22:49
22:45

retrowaifu:

My fav sex position is actually when I have feelings for someone and they have the same feelings for me too

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viacholera cholera
the-lapis-lazuli
22:43
8777 bd64
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacholera cholera
22:34
0385 d2de 500
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella viacholera cholera
the-lapis-lazuli
22:33
9858 6736 500
Reposted fromgosiabokiej gosiabokiej viacholera cholera
22:31
6777 509b 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viacholera cholera
the-lapis-lazuli
22:27
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki
22:27
7552 dbb1 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
the-lapis-lazuli
22:24
the-lapis-lazuli
22:22
4378 a7e2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
the-lapis-lazuli
22:19
Reposted frommetafnord metafnord viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
the-lapis-lazuli
22:17
Reposted frome-punc e-punc viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
22:11
22:09
7191 73e7
Reposted fromrottentomate rottentomate viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
21:53
3850 4ff1 500
Reposted frommistyfalcon mistyfalcon viaBloodMoon BloodMoon
the-lapis-lazuli
21:41
Nie lek­ce­ważmy tęskno­ty. Czy nie to w nas jest naj­silniej­sze? Os­ta­tecznie co ze wszys­tkiego zos­ta­je, to tyl­ko tęskno­ta (i zmęczenie).
— Sławomir Mrożek
Reposted fromhormeza hormeza viaBloodMoon BloodMoon
the-lapis-lazuli
21:37

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viaiblameyou iblameyou
the-lapis-lazuli
19:12
Związki. Najpierw jesteś czyjąś niedzielą. Potem poniedziałkiem.
19:09
1373 0039 500

ghostlywatcher:

Antwerp Central Station. Belgium

the-lapis-lazuli
19:02
2916 73ab
Reposted fromdreamadream dreamadream viaolalaa olalaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl