Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
the-lapis-lazuli
08:27
the-lapis-lazuli
08:25
biblioteka z widokiem na ocean w Qinhuangdao (Chiny)
the-lapis-lazuli
08:24
2681 8b70 500
Reposted frombzdura bzdura
the-lapis-lazuli
15:18
2920 c918 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafajnychnielubie fajnychnielubie
the-lapis-lazuli
15:16
4097 d722 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
the-lapis-lazuli
22:56
9273 4990
22:53
9909 8b6a 500

humanoidhistory:

Amazing Pluto, observed by the New Horizons probe on July 14, 2015.

the-lapis-lazuli
22:43
0269 f947 500
Reposted fromoutoflove outoflove viabzdura bzdura
the-lapis-lazuli
22:36
5048 0012
Reposted fromowlmarcia owlmarcia viabzdura bzdura
the-lapis-lazuli
01:03
9626 b11a 500
Kraków
Reposted fromtfu tfu vianicciekawego nicciekawego
the-lapis-lazuli
00:55
the-lapis-lazuli
00:10
2335 6466
Reposted fromxanth xanth vianicciekawego nicciekawego
the-lapis-lazuli
00:00
4524 1de9
Reposted fromkarahippie karahippie viaiblameyou iblameyou
the-lapis-lazuli
12:23
5533 e981
Reposted fromkarahippie karahippie viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
the-lapis-lazuli
12:57

“Podkochuję się w Tobie powoli, ale za to systematycznie.”

-Stanisław Ignacy Witkiewicz

Reposted frompomyleniec pomyleniec viapoisoned-life poisoned-life
12:56
8935 7f6a
Reposted fromreckon reckon viapoisoned-life poisoned-life
11:44
9833 2969
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viacholera cholera
the-lapis-lazuli
11:42
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromintotheblack intotheblack viacholera cholera
the-lapis-lazuli
11:37
5706 34cf
czeska fotografia jak zwykle w formie <3
Reposted fromyanek yanek viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
the-lapis-lazuli
11:37
6938 c87f 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl